Chương trình đào tạo

NGÔN NGỮ HÀN QUỐC (ĐẠI TRÀ)

 I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

1. Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt):Ngôn ngữ Hàn Quốc
2. Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh):Korean Language Studies
3. Trình độ đào tạo:Đại học
4. Mã ngành đào tạo: 7220210
5. Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo Quy định hiện hành.
6. Thời gian đào tạo:04 năm (08 học kỳ)
7. Loại hình đào tạo:Chính quy
8. Số tín chỉ tích lũy tối thiểu:141 (bao gồm 04 tín chỉ Giáo dục thể chất, 04 tín chỉ Giáo dục quốc phòng)
9. Khoa quản lý:Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc
10. Ngôn ngữ:Tiếng Việt, tiếng Hàn
11. Website:http://nnvhhanquoc.ufl.udn.vn
12. Thang điểm:Thang điểm 4
13. Điều kiện tốt nghiệp:Người học được nhà trường xét và công nhận tốt nghiệp nếu có đủ các điều kiện sau: – Cho đến thời điểm tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; – Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo được quy định; – Điểm trung bình chung tích lũy của toàn bộ khóa học đạt từ 2.00 trở lên; – Đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định của Trường; – Đạt chuẩn đầu ra về công nghệ thông tin theo quy định của Trường; – Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.
14. Văn bằng tốt nghiệp:Bằng Cử nhân
15. Vị trí việc làm:(theo Chuẩn đầu ra của CTĐT đã ban hành theo QĐ số…)
16. Khả năng nâng cao trình độ:(theo Chuẩn đầu ra của CTĐT đã ban hành theo QĐ số…)
17. Chương trình đào tạo đối sánh:Ngôn ngữ Hàn Quốc, Đại học New South Wales, Úc Ngôn ngữ Hàn Quốc, Đại học Naresuan, Thái Lan
18. Thời điểm cập nhật bản chương trình đào tạo: 6/2022

NGÔN NGỮ HÀN QUỐC (CLC)