Chuẩn đầu ra CTĐT

NGÀNH NGÔN NGỮ HÀN QUỐC (ĐẠI TRÀ)

Người học tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra Bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc,  người học có khả năng:

NGÀNH NGÔN NGỮ HÀN QUỐC (CLC)