Chuẩn đầu ra CTĐT

Người học tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra Bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc,  người học có khả năng: